Mục lục

Eppendorf SE

  • DIN EN ISO 9001
  • ISO 17025
  • ISO 13485

Hệ thống sử lý chất lỏng (VisioNize® pipette manager)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Bình phản ứng (Amber / Protein LoBind® )

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Bình phản ứng (BioBased)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Ống hút đa kênh (Eppendorf Research® plus)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Ống hút đa kênh (Move It®)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Ống nhỏ giọt (Eppendorf Reference® 2)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Phẩm dùng một lần cho phòng thí nghiệm

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Tấm phòng thí nghiệm (PCR twin.tec plate BioBased)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Đầu nhỏ giọt (epT.I.P.S.®)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Đầu nhỏ giọt (epT.I.P.S.® BioBased)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Đầu nhỏ giọt (ep Dualfilter T.I.P.S.®)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Bình phản ứng (Eppendorf Tubes® 3810X)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Luiz Henrique Rosa làm việc như một nhà nghiên cứu tại Universidade Federal de Minas Gerais ở thành phố Belo Horizonte, Brazil.
Công ty con mới ở trung tâm của thị trường tăng trưởng khoa học đời sống Châu Á, nhằm tăng cường định hướng khách hàng với một phòng thí nghiệm công nghệ cao để hiệu chuẩn pipet và một loạt các dịch vụ phòng thí nghiệm chất lượng cao; Giao hàng nhanh hơn và đáng tin cậy hơn nhờ kho trung tâm mới

26.08.2022 02:00

Ống dầu ăn?

Thế hệ ống mới "Eppendorf Tubes® BioBased" được làm từ 90% "vòng tròn si...