Mục lục

Eppendorf SE

  • DIN EN ISO 9001
  • ISO 17025
  • ISO 13485

Trở lại danh sách

Tấm phòng thí nghiệm (PCR twin.tec plate BioBased) của Eppendorf SE

Yêu cầu sản phẩm  

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.