Mục lục

Comet Yxlon GmbH

  • ISO 9001:2015

Trở lại danh sách

Các loại máy chụp cắt lớp vi tính của Comet Yxlon GmbH

Yêu cầu sản phẩm  

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Các sản phẩm khác trong lĩnh vực Các loại máy chụp cắt lớp vi tính

Các loại máy chụp cắt lớp vi tính (FF85 CT)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Các loại máy chụp cắt lớp vi tính (FF20 CT)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.