Air Liquide S.A.

Sản phẩm và dịch vụ của Air Liquide S.A. (69)

Khí lỏng
Hiđrô clorua (7647-01-0)
Khí Laser
Đá khô
Silane
Nguyên tố Germani
Amoniac (7664-41-7)
Boron triclorua
Boron trifluoride
Hydro bromua (10035-10-6)
Chất Isobutan (75-28-5)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
75 Quai d'Orsay
75321
Paris cedex 07
France
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
ISO 9001