Mục lục

Joma Kunststofftechnik GmbH

Joma Kunststofftechnik GmbH

  • ISO 15378:2017
  • ISO 9001:2015
  • HACCP

Joma Kunststofftechnik GmbH

  • ISO 15378:2017
  • ISO 9001:2015
  • HACCP

Lọ xay gia vị

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Lọ xay gia vị

Lọ xay gia vị

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Lọ xay gia vị

Lọ xay gia vị

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Đầu nghiền

Đầu nghiền

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Tủ bằng nhựa (DuoFlapperCap)

Tủ bằng nhựa (DuoFlapperCap)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Chốt chặn (Cap-2-Cap)

Chốt chặn (Cap-2-Cap)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Nắp có các lỗ nhỏ (DuoFlapperCap)

Nắp có các lỗ nhỏ (DuoFlapperCap)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Nút vặn

Nút vặn

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Closures

Closures

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Khóa xoay

Khóa xoay

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Hộp nhựa

Hộp nhựa

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Hộp đựng (Securibox)

Hộp đựng (Securibox)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.