Mục lục

Setral Chemie GmbH

Setral Chemie GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISo 14001:2015
  • DIN EN ISO 21469
  • H1-Schmierstoffe: NSF &
  • InS

Setral Chemie GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISo 14001:2015
  • DIN EN ISO 21469

Chất bôi trơn thể rắn

Chất bôi trơn thể rắn

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Mô líp đen disulfid (1317-33-5)

Mô líp đen disulfid (1317-33-5)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Keo chống lỏng vít

Keo chống lỏng vít

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Keo bôi trơn

Keo bôi trơn

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Keo dán đồng

Keo dán đồng

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Keo dán lắp ráp (MI-setral-5 B)

Keo dán lắp ráp (MI-setral-5 B)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Keo dán nhiệt độ cao (MI-setral-9 B)

Keo dán nhiệt độ cao (MI-setral-9 B)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Mỡ bôi trơn nhiệt độ cao (SYN-setral-HT 2 N)

Mỡ bôi trơn nhiệt độ cao (SYN-setral-HT 2 N)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Mỡ bôi trơn nhiệt độ cao (SYN-setral-INT/250 A-0)

Mỡ bôi trơn nhiệt độ cao (SYN-setral-INT/250 A-0)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Chất bôi trơn kết dính (SI-setral-1041/FD)

Chất bôi trơn kết dính (SI-setral-1041/FD)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.