Hanpak JSC

Sản phẩm và dịch vụ của Hanpak JSC (7)

Túi nhựa tổng hợp
Phong bì
Màng kéo căng
Sọt rác
Túi nhựa
Túi nhân tạo sinh học phân hủy được
Túi sách mua sắm

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Viet Hung
100000
Long Bien
Ha Noi
Vietnam
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Nhân viên
250