Các gói giá

Chọn phạm vi chức năng cá nhân của bạn.

Bắt đầu ngay bây giờ với một trong rất nhiều gói giá của chúng tôi và quảng cáo cho doanh nghiệp của bạn theo nhu cầu. Phổ biến sản phẩm, tin tức và quảng cáo của bạn và kết nối với khách hàng tiềm năng từ khắp nơi trên thế giới. Quảng cáo cho doanh nghiệp của bạn trên tối đa 32 tên miền và tiếp cận thị trường mục tiêu của bạn bằng ngôn ngữ địa phương.

Free

Try for free.

Basic

Start going international.

Business

Establish international business connections.

Professional

Expand your business and gain recognition as a professional on the international market.

Exporter

Achieve success as an exporter by reaching out to the international market in 32 target languages.

32 ngôn ngữ

Quảng bá sản phẩm và dịch vụ của bạn bằng ngôn ngữ của các thị trường mục tiêu của bạn.

45.000 thành viên

Liên lạc với các công ty khác và mở rộng mạng lưới toàn cầu của bạn.

Hiện diện trực tuyến 24/7

Luôn hiện diện với khách hàng tiềm năng từ khắp nơi trên thế giới.

Phạm vi chức năng
Free
Hiện diện trực tuyến
Xếp hạng Low
Ngôn ngữ có sẵn 2
Sản phẩm đã công bố 7
Mạng lưới kinh doanh
Thông tin liên hệ công khai
Liên kết đến trang chủ
Phần trình bày về sản phẩm
Hình ảnh
Basic
Hiện diện trực tuyến
Xếp hạng Medium
Ngôn ngữ có sẵn 11
Sản phẩm đã công bố 15
Phát hành tin tức
Mạng lưới kinh doanh
Thông tin liên hệ công khai
Liên kết đến trang chủ
Social Media
Phần trình bày về công ty
Văn bản
Phần trình bày về sản phẩm
Tên mẫu
Văn bản
Hình ảnh
Phần trình bày về tin tức
Hình ảnh
Khu vực dành cho thành viên
Tự động chuyển tiếp email
Giá hàng tháng
ECO 45,00 €
FLEX 60,75 €
Business
Hiện diện trực tuyến
Xếp hạng Medium
Ngôn ngữ có sẵn 18
Sản phẩm đã công bố 30
Phát hành tin tức
Mạng lưới kinh doanh
Thông tin liên hệ công khai
Liên kết đến trang chủ
Social Media
Phần trình bày về công ty
Văn bản
Hình ảnh
Phần trình bày về sản phẩm
Tên mẫu
Văn bản
Hình ảnh
Phần trình bày về tin tức
Hình ảnh
Khu vực dành cho thành viên
Thống kê
Tự động chuyển tiếp email
Giá hàng tháng
ECO 90,00 €
FLEX 121,50 €
Professional
Hiện diện trực tuyến
Xếp hạng High
Ngôn ngữ có sẵn 25
Sản phẩm đã công bố 50
Phát hành tin tức
Mạng lưới kinh doanh
Thông tin liên hệ công khai
Liên kết đến trang chủ
Social Media
Phần trình bày về công ty
Văn bản
Hình ảnh
Video
PDF
Phần trình bày về sản phẩm
Tên mẫu
Văn bản
Hình ảnh
PDF
Phần trình bày về tin tức
Hình ảnh
Khu vực dành cho thành viên
Thống kê
Tự động chuyển tiếp email
Giá hàng tháng
ECO 130,00 €
FLEX 175,50 €
Exporter
Hiện diện trực tuyến
Xếp hạng High
Ngôn ngữ có sẵn 32
Sản phẩm đã công bố 80
Phát hành tin tức
Phát hành quảng cáo
Mạng lưới kinh doanh
Thông tin liên hệ công khai
Liên kết đến trang chủ
Liên kết đến sản phẩm
Social Media
Phần trình bày về công ty
Văn bản
Hình ảnh
Video
PDF
Phần trình bày về sản phẩm
Tên mẫu
Văn bản
Hình ảnh
Video
PDF
Phần trình bày về tin tức
Hình ảnh
Khu vực dành cho thành viên
Thống kê
Tự động chuyển tiếp email
Giá hàng tháng
ECO 180,00 €
FLEX 243,00 €
Phạm vi chức năng Free Basic Business Professional Exporter
Hiện diện trực tuyến
Xếp hạng Low Medium Medium High High
Ngôn ngữ có sẵn 2 11 18 25 32
Sản phẩm đã công bố 7 15 30 50 80
Phát hành tin tức
Phát hành quảng cáo
Mạng lưới kinh doanh
Thông tin liên hệ công khai
Liên kết đến trang chủ
Liên kết đến sản phẩm
Social Media
Phần trình bày về công ty
Văn bản
Hình ảnh
Video
PDF
Phần trình bày về sản phẩm
Tên mẫu
Văn bản
Hình ảnh
Video
PDF
Phần trình bày về tin tức
Hình ảnh
Khu vực dành cho thành viên
Thống kê
Tự động chuyển tiếp email
Giá hàng tháng
ECO 45,00 € 90,00 € 130,00 € 180,00 €
FLEX 60,75 € 121,50 € 175,50 € 243,00 €
Chọn Chọn Chọn Chọn Chọn
Nếu có câu hỏi, bạn có thể truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc liên.
Bạn không muốn quảng bá công ty của mình sao? Tham gia mạng lưới quốc tế của chúng tôi miễn phí và tiếp cận thông tin từ hơn 25.000 nhà xuất khẩu.